Bulls

خُل‌واژه‌ها

نق‌نق‌هایِ یک جسد 5 (2)
(یا: وصیّت‌نامه بعد از مرگِ سهراب)

«برایِ نویسندة داستانِ «زنی که مردش را گم کرد»

† … نه… زنگ نمی‌خورند. تلفن. موبایل. درِ خانه… هیچکدام صدائی نمی‌دهند. دیگر email ی هم نمی‌آید. تمام آن 819 تا را بارها خوانده‌ام، Read more