دَرِپیتیسمِ مزمن

5
(2)

– تو با حرفات به عقاید من توهین می‌کنی!!
– تو هم با اون هیکلت، با اون خیکِ شیکمت، با اون بویِ گندت، با اون صورتت که روز به روز اصرار داری زشت‌ترش کنی، با اون عقایدِ shallowت، با اون مغز پوکت، با اون موزیکای درِ پیتی که گوش می‌دی، با اون فیلم‌هایِ دری وری‌ای که نگاه می‌کنی، با اون دوستا و community هایِ فیس‌بوکت، با اون طرز آرایش‌کردنت، با اون ته‌عشوه‌خرکیِ حرفْ زدنت، با اون طرز نگاه کردن هیزت،  با کّل وجودت به عقاید من توهین می‌کنی. شب به خیر!

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *